Ανατολική Αττική
ΔΗΜΟΙ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣΡοή ειδήσεων

ΤΑΙΠΕΔ: Άλλαξε ρότα για το πωλητήριο στο λιμάνι του Λαυρίου

Αλλαγή ρότας στην πώληση του λιμανιού του Λαυρίου χαράσσει το ΤΑΙΠΕΔ καθώς βγάζει προς πώληση το 50% συν μια μετοχή του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, αντί του 67% των μετοχών, όπως έπραξε σε άλλες ιδιωτικοποιήσεις λιμανιών (Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Ηράκλειο, Ηγουμενίτσα).

Με τον τρόπο αυτό εκτιμά ότι θα αυξηθούν οι υπεραξίες που θα καρπωθεί καθώς μπορεί στη συνέχεια να προσφέρει προς πώληση και άλλο ποσοστό. Επίσης σε σχετική υποσημείωση της πρόσκλησης για την εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τους επενδυτές σημειώνει ότι το ακριβές ποσοστό θα προσδιοριστεί με την Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών.

Οι πρώτοι μνηστήρες

Το ΤΑΙΠΕΔ προσέρχεται στη διαδικασία εκτιμώντας ότι το λιμάνια προσφέρεται ιδιαίτερα για τουριστική ανάπτυξη, με δραστηριότητες όπως η κρουαζιέρα και ο ελλιμενισμός σκαφών αναψυχής, τονίζει το ΤΑΙΠΕΔ, καθώς γειτονεύει με δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς όπως τις Κυκλάδες αλλά και το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Πληροφορίες από την αγορά αναφέρουν ότι εταιρείες κρουαζιέρας έχουν εκδηλώσει κάποιο ενδιαφέρον όπως η MSC Cruises, η Carnival και η Royal Caribbean ενώ παλαιότερα και η Celestyal είχε ενδιαφερθεί για το λιμάνι  ως βάση κρουαζιέρας, το οποίο σημειώνεται ότι το χρησιμοποιεί και σήμερα. Επίσης και εφοπλιστικά συμφέροντα που συνδέονται με τη βιομηχανία σκαφών αναψυχής.

Όπως αναφέρει το ΤΑΙΠΕΔ η εταιρεία «Οργανισμός Λιμένος Λαυρίου A.E.» (ΟΛΛ Α.Ε.) έχει το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και εγκαταστάσεων του Λιμένα Λαυρίου, μέσω Σύμβασης Παραχώρησης που έχει συνάψει με το Ελληνικό Δημόσιο με διάρκεια 60 ετών από την έναρξη ισχύος της (ισχύει μέχρι το έτος 2062). Η διάρκεια της σύμβασης παραχώρησης ενδέχεται να παραταθεί και εφόσον ληφθεί σχετική απόφαση θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του ΤΑΙΠΕΔ, πριν από τη δημοσίευση της Πρόσκλησης για την Υποβολή Προσφορών (Request for Binding Offers) από τους επενδυτές που θα προκριθούν στον B Φάση της διαγωνιστικής διαδικασίας.

Το Ταμείο έχει ορίσει την «OCTANE ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως χρηματοοικονομικό του σύμβουλο, την «ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ-ΔΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» ως νομικό του σύμβουλο και τη «MARNET ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ως τεχνικό του σύμβουλο (από κοινού οι «Σύμβουλοι») αναφορικά με τη Διαγωνιστική Διαδικασία και τη Συναλλαγή.


Οι δραστηριότητες του λιμανιού

Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, οι κύριες δραστηριότητες της Εταιρείας συνίστανται

(α) στην παροχή υπηρεσιών ελλιμενισμού σε εμπορικά πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού, γενικού φορτίου και εμπορευματοκιβωτίων, σε πλοία ακτοπλοΐας (Ε/Γ και Ο/Γ-Ε/Γ), κρουαζιερόπλοια καθώς και σε τουριστικά σκάφη, αλιευτικά σκάφη και σκάφη αναψυχής,

(β) στην παροχή υπηρεσιών φορτοεκφόρτωσης, αποθήκευσης και διέλευσης χύδην ξηρού και γενικού φορτίου, εμπορευματοκιβωτίων, και τροχοφόρου φορτίου,

(γ) στην παροχή υπηρεσιών σε επιβάτες κρουαζιέρας και ακτοπλοΐας, και

(δ) στην παραχώρηση χώρων για την άσκηση επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συμπεριλαμβανομένης της εναπόθεσης και αποθήκευσης ανεμογεννητριών.

Επιπλέον, η Εταιρεία παρέχει βοηθητικές υπηρεσίες σε πλοία και σκάφη (ύδρευση, πετρέλευση, παραλαβή και διαχείριση αποβλήτων, ηλεκτροδότηση) και εκμεταλλεύεται γήπεδα και κτήρια του Λιμένα για πολιτιστικές και άλλες δραστηριότητες. Τέλος η εταιρεία έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης των λιμενίσκων Λεγρενών και Βρομοπουσίου, οι οποίοι σήμερα χρησιμοποιούνται για ναυταθλητικό σκοπό.

Κριτήρια για τους επενδυτές

Οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές πρέπει να διαθέτουν εμπειρία σε τουλάχιστον έναν από τους κατωτέρω αναφερόμενους τομείς για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 3 συναπτών ετών εντός της χρονικής περιόδου των τελευταίων 5 ετών πριν από την υποβολή της δεσμευτικής προσφοράς:

  1. τη διαχείριση και λειτουργία ενός λιμένα ή τερματικού σταθμού με συνολική ετήσια εμπορευματική κίνηση τουλάχιστον 100.000 τόνους/έτος (χύδην ξηρό φορτίο, γενικό φορτίο, εμπορευματοκιβώτια, μοναδοποιημένο φορτίο, κλπ.) ή
  2. τη διαχείριση και λειτουργία ενός λιμένα ή τερματικού σταθμού, με συνολική ετήσια κίνηση τουλάχιστον 500.000 επιβατών ακτοπλοΐας ή κρουαζιέρας ή
  3. τη διαχείριση ναυτιλιακής εταιρείας, που διακίνησε συνολικό ετήσιο όγκο τουλάχιστον 500.000 επιβατών.

Οι Προεπιλεγέντες Επενδυτές θα πρέπει να πληρούν τα ως άνω μεγέθη ανά τομέα δραστηριότητας για κάθε ένα από τα 3 ως άνω συναπτά έτη.

Για τους σκοπούς των δύο προαναφερόμενων περιπτώσεων του παρόντος κριτηρίου, ως «διαχείριση και λειτουργία» νοείται ότι ο Προεπιλεγείς Επενδυτής είναι είτε κύριος ή παραχωρησιούχος και/ή φορέας διοίκησης, λειτουργίας και εκμετάλλευσης του λιμένα ή του τερματικού σταθμού, είτε συμμετείχε με ποσοστό τουλάχιστον 34% στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας διαχείρισης του λιμένα ή/και τερματικού σταθμού (η οποία είναι είτε κύριος ή παραχωρησιούχος, είτε εταιρεία δραστηριοποιούμενη δυνάμει σύμβασης διαχείρισης ή υπεργολαβικής σύμβασης).

Για τους σκοπούς της τρίτης περίπτωσης του παρόντος κριτηρίου, ως «διαχείριση» νοείται ότι ο Προεπιλεγείς Επενδυτής συμμετείχε με ποσοστό τουλάχιστον 34% στο μετοχικό κεφάλαιο της ναυτιλιακής εταιρείας.

Έως 14 Μαίου

Οι Ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν την Εκδήλωση Ενδιαφέροντός τους, είτε αυτοπροσώπως είτε μέσω συστημένης αλληλογραφίας, έως την 14η Μαΐου 2024 (η «Ημερομηνία Υποβολής») και ώρα 15:00 (ώρα Ελλάδος, GMT +2).

Οικονομικά στοιχεία

ot.gr Σύμφωνα και με τους βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες στη χρήση 2022 ο κύκλος εργασιών του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, παρουσίασε αύξηση 47,80% σε σχέση με την προηγούμενη χρήση, τα μικτά κέρδη παρουσίασαν αύξηση 59,62% περίπου, ενώ τα αποτελέσματα προ φόρων παρουσίασαν αύξηση κατά 88,12% περίπου.

Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών της χρήσης ανέρχεται σε 6.096.494,41 ευρώ και εμφανίζεται όπως αναφέρεται και ανωτέρω αυξημένος 47,8% έναντι των αντιστοίχων εσόδων της χρήσης 2021 που ήταν 4.124.825,40 ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και συνολικών καθαρών αποσβέσεων ανήλθαν σε 2.361.081,07 ευρώ, έναντι 1.318.205,48 στην αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης, αύξηση κατά 1.042.875,59.

Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από φόρους ανήλθαν σε κέρδη 2.226.022,61 ευρώ έναντι κερδών 1.183.316,72 ευρώ για την προηγούμενη χρήση.

Σχετικές αναρτήσεις

Δυστυχώς Από Ότι Φαίνεται ο Δήμαρχος μας Φροντίζει να καθαριστούν τα οικόπεδα τέλη Ιουλίου και ταυτόχρονα μαζεύει ψήφους.

lazaros lazaros

Πέραν της προσωπικής φιλίας, είχαμε καθ όλη την διάρκεια της αυτοδιοικητικής θητείας μια εξαιρετική συνεργασία σε όλους τους τομείς του Δήμου.

lazaros lazaros

Σύλλογος Αντισφαίρισης Ραφήνας.Με πολύ μεγάλη χαρά,ανακοινώνουμε το πέρας των εργασιών ανακατασκευής των γηπέδων,Νο 4-5.

lazaros lazaros