Ανατολική Αττική
ΕΛΛΑΔΑΡοή ειδήσεων

Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: Παρατείνονται οι συμβάσεις των εργαζόμενων

Τι προβλέπουν οι σχετικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή

Παρατείνονται μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου των εργαζομένων των πρώην Ναυπηγείων Σκαραμαγκά (ΕΝΑΕ) που απασχολούνται στην ολοκλήρωση των εργασιών των υποβρυχίων (Υ/Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ».

Σχετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται στο σχέδιο νόμου «Ενίσχυση του εισοδήματος των μισθωτών, των νέων, της οικογένειας και της εργασίας – συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις» του Υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Υπενθυμίζεται ότι το ενεργητικό και τα ακίνητα των πρώην ΕΝΑΕ έχουν περιέλθει στον έλληνα εφοπλιστή Γιώργο Προκοπίου. Με την παρούσα ρύθμιση όμως δίνεται μία παράταση στο καθεστώς απασχόλησης των εργαζομένων για την συντήρηση των υποβρυχίων, η οποία πραγματοποιείται σε εγκαταστάσεις και με εξοπλισμό των ναυπηγείων.

Ειδικότερα με το άρθρο άρθρο 57 του νομοσχεδίου με τίτλο «Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού – Τροποποίηση παρ. 8 και 9 άρθρου 26 ν. 4258/2014»

α. Παρατείνονται, μέχρι την οριζόμενη ημερομηνία:

– το χρονικό διάστημα αξιοποίησης από το Πολεμικό Ναυτικό των αναγκαίων πιστώσεων, που διατίθενται προκειμένου να συνεχιστεί η αδιάλειπτη συντήρηση και υποστήριξη των προαναφερόμενων Υ/Β και των πολεμικών πλοίων του Αρχηγείου Στόλου καθώς και η κάλυψη των τεχνικών αναγκών των Υ/Β, για τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους,

– οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου, με τις οποίες το Πολεμικό Ναυτικό συμβάλλεται με πρώην εργαζόμενους της εταιρείας Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (ΕΝΑΕ) και με τρίτους εργαζόμενους, εκτός ΕΝΑΕ, για την παροχή των υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης των Υ/Β και των πολεμικών πλοίων του Αρχηγείου Στόλου.

Προσδίδεται αναδρομικότητα (από την 1η Ιουλίου 2023) στην ισχύ των συμβάσεων που θα συναφθούν σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις.

Το άρθρο 57 αναφέρει:

Ρύθμιση για την ολοκλήρωση εργασιών σε υποβρύχια (Υ/Β) του Πολεμικού Ναυτικού – Τροποποίηση παρ. 8 και 9 άρθρου 26 ν. 4258/2014

1. Στο άρθρο 26 του ν. 4258/2014 (Α΄ 94) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 8 παρατείνεται το χρονικό διάστημα αξιοποίησης των αναγκαίων πιστώσεων, β) στην περ. α΄ της παρ. 9 παρατείνεται το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και υποστήριξης, γ) στο δεύτερο εδάφιο της περ. β΄ της παρ. 9, παρατείνεται η ημερομηνία έως την οποία εκτείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου και οι παρ. 8 και 9 διαμορφώνονται ως εξής: «8. Για τα Υ/Β «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ», τα οποία ανήκουν κατά κυριότητα στο ελληνικό δημόσιο και τα οποία παραλαμβάνονται αυτοδίκαια, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παρ. 5A, καθώς και για τα πλοία του Αρχηγείου Στόλου, το ελληνικό δημόσιο, στο πλαίσιο του δικαιώματός του, νομής και κατοχής σε αυτά, προκειμένου να συνεχιστεί η αδιάλειπτη συντήρηση και υποστήριξη αυτών και για την κάλυψη των τεχνικών αναγκών των Υ/Β, και με σκοπό τη διατήρηση της επιχειρησιακής ετοιμότητάς τους, αναθέτει στο Πολεμικό Ναυτικό την αξιοποίηση των αναγκαίων πιστώσεων, που διατίθενται από πιστώσεις του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, για το χρονικό διάστημα από 1ης Φεβρουαρίου 2023 έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023. 9. Οι υπηρεσίες συντήρησης και υποστήριξης των πολεμικών πλοίων της παρ. 8, παρέχονται ως εξής:

α. Οι εργασίες συντήρησης και υποστήριξης εκτελούνται από στελέχη του Πολεμικού Ναυτικού, πρώην εργαζομένους της ΕΝΑΕ, τρίτους εργαζόμενους και τους αναγκαίους υπεργολάβους, σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και σε εγκαταστάσεις και με κινητό εξοπλισμό της ΕΝΑΕ, ή του οικονομικού φορέα, στον οποίο μεταβιβάζεται το ενεργητικό της ΕΝΑΕ, στο πλαίσιο της ειδικής διαχείρισης, που δύναται να χρησιμοποιεί το Πολεμικό Ναυτικό, έως την 30ή Σεπτεμβρίου 2023. 51 β. Το Πολεμικό Ναυτικό συμβάλλεται από 1η Φεβρουαρίου 2023, με πρώην εργαζομένους της ΕΝΑΕ και με τρίτους εργαζόμενους, εκτός της ΕΝΑΕ, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου, προκειμένου να παράσχουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες, για τη συντήρηση και την υποστήριξη των Υ/Β και των πολεμικών πλοίων του Αρχηγείου Στόλου. Οι συμβάσεις αυτές έχουν μηνιαία ή διμηνιαία διάρκεια και δεν εκτείνονται πέραν της 30ής Σεπτεμβρίου 2023. Οι συμβαλλόμενοι στις ως άνω συμβάσεις ορισμένου χρόνου δύναται να είναι και συνταξιούχοι ή να έχουν υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης την 1η Φεβρουαρίου 2023, εφόσον κριθούν απαραίτητοι για την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και υποστήριξης. Το Πολεμικό Ναυτικό καταβάλλει τις μηνιαίες αμοιβές που συμφωνούνται για κάθε εργαζόμενο, πλέον της αναλογούσας στην αμοιβή ασφαλιστικής εισφοράς ως αποδοχές για την παρεχόμενη εργασία. Οι συμβάσεις με πρώην εργαζομένους της ΕΝΑΕ και τρίτους εργαζόμενους δεν δημιουργούν οποιαδήποτε διαδοχή του Πολεμικού Ναυτικού στις απαιτήσεις αυτών έναντι της ΕΝΑΕ. Κατά την αυτοδίκαιη ολοκλήρωση και λύση των συμβάσεων, εφαρμόζεται η παρ. 5A. γ. Για τη σύναψη των τυχόν αναγκαίων συμβάσεων της περ. α’ και για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και υποστήριξης των Υ/Β και πλοίων του Αρχηγείου Στόλου, με τρίτους προμηθευτές και υπεργολάβους για κάθε επί μέρους αντικείμενο, παραμένει σε ισχύ η εξουσιοδότηση της παρ. 4.»

2. Οι συμβάσεις που συνάπτονται μετά τη θέση σε ισχύ του παρόντος, σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 26 του ν. 4258/2014, όπως τροποποιείται με την παρ. 1 του παρόντος, ισχύουν από 1ης.7.2023.

H δαπάνη
H δαπάνη από την παράταση του χρονικού διαστήματος ολοκλήρωσης των εναπομεινασών εργασιών και δοκιμών των τεσσάρων (4) υποβρυχίων (Υ/ Β) «ΠΙΠΙΝΟΣ», «ΜΑΤΡΩΖΟΣ», «ΚΑΤΣΩΝΗΣ» και «ΩΚΕΑΝΟΣ» και την ως εκ τούτου διάθεση πιστώσεων για την καταβολή των αμοιβών των εργαζομένων και την αντιμετώπιση του κόστους λειτουργίας του Ναυπηγείου Σκαραμαγκά (έξοδα λειτουργικά και συντήρησης των υποδομών, βιομηχανικά έξοδα, προμήθεια υλικών και παροχή υπηρεσιών από εξειδικευμένους τεχνικούς κατασκευαστών βασικών συστημάτων των Υ/Β). Η εν λόγω δαπάνη, για χρονικό διάστημα τριών μηνών (από 1-7-2023 έως 30-9-2023), σύμφωνα με το αρμόδιο Υπουργείο, εκτιμάται συνολικά στο ποσό των 13 εκατ. ευρώ. (άρθρο 57)

ot.gr

Σχετικές αναρτήσεις

Εικόνες από τη χιονισμένη Φλώρινα (pics)

lazaros lazaros

ΠΕΡΙΒΟΛΑΚΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ… Σήμερα το πρωί Τετάρτη 04.09.2023.Μπατάλης Παύλος Ιωάννης.

lazaros lazaros

Επος του ’40. Ρένα Πέτρου-Ποιήματα.Το Κλειδί.

lazaros lazaros