Ανατολική Αττική
ΕΛΛΑΔΑΚΟΣΜΟΣΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΔΟΕ: Σωρεία παραβάσεων από τους ελέγχους του ΣΔΟΕ στο πρώτο τρίμηνο του 2024

Μια μεγάλη γκάμα παραβάσεων εντόπισαν, κατά τη διενέργεια ελέγχων σε όλη τη χώρα, ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Σ.Δ.Ο.Ε. Μεταξύ άλλων, παραβάσεις από εικονικές επιχειρήσεις που παραπέμπουν σε εγκληματική οργάνωση, παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, απόκρυψη φορολογητέας ύλης, νοθευμένα ποτά και πληθώρα απομιμητικών προϊόντων.

Επιπλέον, και -σύμφωνα με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών- σε συνεργασία με την Europol εξαρθρώθηκε κύκλωμα απάτης στη Βόρεια Ελλάδα, που αποσπούσε χρηματικά ποσά μέσω διαδικτύου με διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία & Λουξεμβούργο.

Ενδεικτικά παρατίθενται οι σημαντικότερες υποθέσεις ελέγχων από 01/01/2024 μέχρι και σήμερα από τις Επιχειρησιακές Διευθύνσεις ΣΔΟΕ Αττικής & Μακεδονίας:

Κύκλωμα εικονικών εταιριών

Στο πλαίσιο εκτέλεσης Εισαγγελικής Παραγγελίας, διαπιστώθηκε η ίδρυση πλήθους εικονικών – ανύπαρκτων επιχειρήσεων, με φερόμενους διαχειριστές και μέλη αυτών «αχυρανθρώπους», άτομα που λόγω της προσωπικής τους κατάστασης ήταν αδύνατο να ασκήσουν επιχειρηματική δραστηριότητα είτε ήταν εξαιρετικώς δύσκολο ή και αδύνατο να εντοπιστούν. Συνολικά, στην ως άνω υπόθεση, φέρονται να εμπλέκονται τουλάχιστον επτά (7) νομικές οντότητες και δεκαεπτά (17) φυσικά πρόσωπα. Η δράση του ως άνω πλέγματος εικονικών επιχειρήσεων διαπιστώθηκε ότι συγκέντρωνε τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εγκληματικής οργάνωσης, με σκοπό την οικειοποίηση αναλογούντων φόρων και συνακόλουθα την πρόκληση κακουργηματικής οικονομικής ζημίας στο Δημόσιο, μέσω της έκδοσης εικονικών παραστατικών.
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε, η ύπαρξη ατόμων που είχαν κομβικό-καθοδηγητικό ρόλο στην εγκληματική οργάνωση, καθώς και άλλων που είχαν το ρόλο να εντοπίζουν και να στρατολογούν τους δυνητικούς «αχυρανθρώπους», ενώ από τη διαπιστωθείσα δράση των ανωτέρω, προέκυψαν απώλειες στα Δημόσια έσοδα από έκδοση εικονικών φορολογικών παραστατικών και κατά συνέπεια, μη απόδοση του αναλογούντος ΦΠΑ της τάξης των 7.343.893 €, ενώ επίσης προέκυψαν και απώλειες λόγω της μη υποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. Επίσης συνολικά, για τις ως άνω επιχειρήσεις διαπιστώθηκε ότι έχουν μέχρι σήμερα ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο συνολικού ποσού 63.735.210 €.

Ελεγχοι Επιδοτήσεων Επιχορηγήσεων

Το ΣΔΟΕ διενήργησε ελέγχους σε νομικά πρόσωπα που έλαβαν επιδοτήσεις/επιχορηγήσεις βάσει του αναπτυξιακού Νόμου, διαπιστώνοντας τα ακόλουθα:
1. Εντοπίστηκε βιομηχανική επιχείρηση η οποία δεν τήρησε τους όρους της ισχύουσας νομοθεσίας. Με αφορμή το γεγονός ότι η επιχείρηση διέκοψε την παραγωγική της διαδικασία πριν την 5ετία που ορίζει ο αναπτυξιακός νόμος, έγινε ανάκτηση επιδότησης ύψους άνω των 2,5 εκατομμυρίων ευρώ.
2. Διαπιστώθηκε ότι ξενοδοχειακή μονάδα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έλαβε επιδότηση, λαμβάνοντας εικονικά τιμολόγια συνολικής αξίας 760.000 €. Για την εν λόγω υπόθεση παραδόθηκε ήδη Πορισματική Αναφορά στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παραβάσεις Εργατικης Νομοθεσίας (Αρθρο 9 Ν.4490/2017)

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της εισφοροδιαφυγής και της αδήλωτης ή μερικώς και πλημμελώς δηλωθείσας εργασίας, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας σε 273 επιχειρήσεις, κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν 32 παραβάσεις αδήλωτης εργασίας, και 147 παραβάσεις υποδηλωμένης εργασίας. Για τις ανωτέρω παραβάσεις που επιφέρουν πρόστιμα άνω των 500.000,00 € συντάχθηκαν και απεστάλησαν Εκθέσεις Ελέγχου στους αρμόδιους φορείς.

Ελεγχοι Μητρώου Πραγματικων Δικαιούχων (Αρθρο 20 Ν.4557/2018)

Στο πλαίσιο καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, όπου προβλέπεται ότι είναι αναγκαίο να ταυτοποιείται κάθε φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει τη νομική οντότητα ή ασκεί έλεγχο επ’ αυτής, πραγματοποιήθηκε από το ΣΔΟΕ έλεγχος σε αλυσίδα καταστημάτων εστίασης στο Ν. Αττικής επιβάλλοντας πρόστιμα συνολικού ύψους 50.000,00 € για μη τήρηση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων στην έδρα ή τη νόμιμη εγκατάσταση.
Επίσης πέρα των ανωτέρω, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 217 επιχειρήσεις κατά τους οποίους διαπιστώθηκαν είκοσι έξι (26) παραβάσεις που αφορούσαν μη υποβολή δήλωσης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων και μία (1) παράβαση που αφορούσε σε εκπρόθεσμη υποβολή. Επιβλήθηκαν στους παραβάτες πρόστιμα συνολικής αξίας 200.000 €.

Λαθρεμπόριο- Νοθεία- Δειγματοληψίες

Στο πλαίσιο διεξαγωγής ελέγχων για την καταστολή λαθρεμπορικών πράξεων και ειδικότερα για την καταπολέμηση παραβάσεων, που εντοπίζονται στην παραγωγή και διακίνηση της αιθυλικής αλκοόλης, εμφιάλωσης λαθραίου οινοπνεύματος νοθευμένου και μη κανονικού με παραποιημένα σήματα νόμιμων εμφιαλωτών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε εβδομήντα επτά (77) επιχειρήσεις, στις οποίες διενεργήθηκαν εκατό σαράντα (140) δειγματοληψίες και διαπιστώθηκαν τέσσερις (04) παραβάσεις διακίνησης μη κανονικών αλκοολούχων ποτών, ενώ εκκρεμούν οι απαντήσεις από το Γενικό Χημείο του Κράτους (Γ.Χ.Κ.) για τις υπόλοιπες περιπτώσεις δειγματοληψιών.

Δέματα που κατασχέθηκαν στους ελέγχους του ΣΔΟΕ

Έλεγχοι Απατης & Φοροδιαφυγής

Από ελέγχους που διενεργήθηκαν σε 11 επιχειρήσεις στο νομό Θεσσαλονίκης με αντικείμενο εργασιών το λιανικό εμπόριο μέσω courier και με τρόπο πληρωμής αντικαταβολή, διαπιστώθηκε κατά τα έτη 2020-2021 απόκρυψη φορολογητέας ύλης λόγω μη έκδοσης φορολογικών στοιχείων συνολικού ύψους 753.066,00 €.
Επίσης από έλεγχο σε επιχείρηση με αντικείμενο εργασιών «Γραφείο εύρεσης εργασίας» στην πόλη της Θεσσαλονίκης, διαπιστώθηκε από άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών απόκρυψη φορολογητέας ύλης ύψους 209.482,00 €, ενώ σε άλλο έλεγχο εντοπίστηκε απόκρυψη ύψους 74.800,00 €.
Για τις ανωτέρω υποθέσεις συντάχθηκαν και διαβιβάστηκαν Πληροφοριακές Εκθέσεις προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε..

Συνεργασία Με Europol – Εξαρθρωση Διεθνους Κυκλώματος Απατης

Αξιοποιώντας πληροφόρηση μέσω του δικτύου EUROPOL, διενεργήθηκε έρευνα σε κάτοικο της Βορείου Ελλάδας, για εμπλοκή σε διεθνές κύκλωμα απάτης μέσω διαδικτύου με διασυνδέσεις σε Βουλγαρία, Ρουμανία & Λουξεμβούργο.
Συγκεκριμένα, το διεθνές κύκλωμα υποσχόμενο επενδύσεις με υψηλή απόδοση, παρείχε παραποιημένα έγγραφα αποσπώντας χρηματικά ποσά, τα οποία κατόπιν άρσης τραπεζικού απορρήτου, διαπιστώθηκε ότι κατέληξαν σε τρίτες χώρες. Με τον τρόπο αυτό αποσπάστηκαν συνολικά ποσά άνω των 500.000,00 € σε τελικούς αποδέκτες στη Γκάνα. Η εν λόγω υπόθεση διαβιβάστηκε στο Τμήμα Ανάκτησης Περιουσιακών Στοιχείων από Εγκληματικές Δραστηριότητες & Αμοιβαίας Συνδρομής της ΓΔ ΣΔΟΕ προς περαιτέρω αξιοποίηση.

Έλεγχοι Διακίνησης Απομιμητικων

Ελέγχθηκαν επιχειρήσεις στην Βόρεια Ελλάδα που διακινούσαν προϊόντα παραποιημένα-απομιμητικά και πραγματοποιήθηκαν κατασχέσεις που αφορούσαν 1.583 απομιμητικά προϊόντα συνολικής αξίας 310.000,00 €.

Επίσης ελέγχθηκαν πέντε (5) εταιρίες courier σε Αχαΐα & Αττική από τις οποίες κατασχέθηκαν 8.107 αποστολές δεμάτων τα οποία στερούνταν νόμιμων παραστατικών, εκ των οποίων τα 1700 δέματα περιείχαν αποκλειστικά απομιμητικά προϊόντα (παπούτσια, ενδύματα, τσάντες πορτοφόλια και αρώματα). Ερευνώνται οι τελικοί αποδέκτες των χρηματικών ποσών που εισπράχθηκαν από αντικαταβολές που αντιστοιχούν σε δεκάδες εκατομμύρια ευρώ

πηγη:ot

Σχετικές αναρτήσεις

Ποινική δίωξη για κακούργημα στον Φλώρο – Θα κρατηθεί ως την απολογία του

lazaros lazaros

Μητσοτάκης-Ερντογάν: Συμφωνήθηκε οδικός χάρτης, βούληση να παραμείνει το καλό κλίμα

lazaros lazaros

Είναι η ώρα όλοι ΕΜΕΙΣ να αλλάξουμε το Μαραθώνα.Video

lazaros lazaros