Ανατολική Αττική
ΕΛΛΑΔΑΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΚΑΙΡΟΣΡοή ειδήσεων

Τριπλή παραπομπή της Ελλάδας στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για πλημμύρες, νοσοκομεία και περιβάλλον

Την τριπλή παραπομπή της Ελλάδος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποφάσισε σήμερα η Κομισιόν για τρεις διαφορετικές υποθέσεις για τις οποίες η χώρα μας δεν είχε συμμορφωθεί με την Κοινοτική νομοθεσία.

Ειδικότερα η Κομισιόν παραπέμπει τη χώρα μας για το μείζον ζήτημα της «μη παροχής επικαιροποιημένων χαρτών κινδύνων πλημμύρας και επικινδυνότητας πλημμύρας», επειδή «δεν έκλεισε χώρο υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο νησί της Ζακύνθου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000» και λόγω «υπερβολικών καθυστερήσεων στις πληρωμές των δημόσιων νοσοκομείων (πολιτικών και στρατιωτικών) προς τους προμηθευτές τους». Είναι μία ακόμη απόδειξη της τραγικής πολιτικής που ακολουθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη στο σύνολό της. Ας δούμε όμως μία προς μία τις υποθέσεις.

Δεν απέστειλαν στοιχεία για τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας

Σε ότι αφορά τους χάρτες κινδύνου πλημμύρας η Ελλάδα παραπέμπεται στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επειδή δεν παρείχε επικαιροποιημένους χάρτες κινδύνων πλημμύρας και επικινδυνότητας πλημμύρας, όπως απαιτείται από την οδηγία 2007/60/ΕΚ για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας («οδηγία για τις πλημμύρες»). Πρόκειται για το φλέγον ζήτημα που είχε αναδείξε το documentonews.gr αμέσως μετά την τραγωδία που έπληξε τη Θεσσαλία τον περασμένο Σεπτέμβριο. Μάλιστα την περίοδο εκείνη τα κυβερνητικά στελέχη έκαναν λόγο για «τοξικότητα» σε μια προσπάθεια να γλιτώσουν την κατακραυγή για όσα όφειλαν να είχαν κάνει και δεν έκαναν. Τελικά όπως αποδεικνύεται το documentonews.gr όχι μόνο είχε δίκιο αλλά τα κυβερνητικά στελέχη έχουν ολιγωρήσει εγκληματικά στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν, «το άρθρο 14 παράγραφος 2 την εν λόγω οδηγίας υποχρέωνε τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν και, εφόσον απαιτείται, να επικαιροποιήσουν τους χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και τους χάρτες κινδύνων πλημμύρας έως τις 22 Δεκεμβρίου 2019, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 15 παράγραφος 1, τα κράτη μέλη όφειλαν να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή την επανεξέταση και, κατά περίπτωση, την επικαιροποίηση των εν λόγω χαρτών τρεις μήνες μετά την εν λόγω ημερομηνία, δηλαδή έως τις 22 Μαρτίου 2020».

Σύμφωνα με την Κομισιόν, «οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και οι χάρτες κινδύνων πλημμύρας αποτελούν βασικά μέσα για τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση σχετικά με τις περιοχές που κινδυνεύουν από πλημμύρες και βοηθούν τις κοινότητες να αναπτύξουν στρατηγικές για τη μείωση αυτών των κινδύνων. Οι φορείς πολιτικής προστασίας και πρώτης επέμβασης μπορούν να χρησιμοποιούν τους χάρτες για τον σχεδιασμό της αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, καθώς και ως βάση για αποφάσεις σε θέματα ασφάλισης. Οι χάρτες υποστηρίζουν επίσης τον χωροταξικό σχεδιασμό και την αστική ανάπτυξη, ιδίως με στόχο να αποφευχθεί η δημιουργία νέων κινδύνων».

Επειδή η Κομισιόν «δεν έλαβε τις απαιτούμενες πληροφορίες από την Ελλάδα, απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στο εν λόγω κράτος μέλος τον Φεβρουάριο του 2022 και, στη συνέχεια, τον Σεπτέμβριο του 2022, απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη».

Ωστόσο μέχρι και σήμερα »η Ελλάδα δεν έχει συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας, καθώς οι υφιστάμενοι χάρτες δεν έχουν επανεξεταστεί

«Η Ελλάδα είναι το μόνο κράτος μέλος που δεν έχει συμμορφωθεί με την υποχρέωση αυτή. Οι χάρτες είναι απαραίτητοι για την κατάρτιση αξιόπιστων σχεδίων διαχείρισης των κινδύνων πλημμύρας, τα οποία θα έπρεπε να είχαν καταρτιστεί έως τις 22 Δεκεμβρίου 2021 και να είχαν υποβληθεί έως τις 22 Μαρτίου 2022. «Η Επιτροπή θεωρεί ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές δεν ήταν ικανοποιητικές και επαρκείς και, επομένως, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης» επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της Κομισιόν.

Η χωματερή στη Ζάκυνθο

Η δεύτερη παραπομπή της Ελλάδος στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά στη λειτουργία χώρου υγειονομικής ταφής αποβλήτων στο νησί της Ζακύνθου εντός προστατευόμενης περιοχής Natura 2000. Ο συγκεκριμένος χώρος αν και δεν λειτουργεί εδώ και πάνω από πέντε χρόνια έπρεπε «όχι μόνο να κλείσει, αλλά και να αποκατασταθεί, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με απόφαση του Δικαστηρίου του 2014».

Σύμφωνα με την Κομισιόν, «στις 17 Ιουλίου 2014 το Δικαστήριο απεφάνθη (C-600/12) ότι ο εν λόγω χώρος υγειονομικής ταφής δεν πληροί τις προϋποθέσεις και απαιτήσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας της Ένωσης και ότι η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί σε λειτουργία δυσλειτουργικό χώρο υγειονομικής ταφής».

Στη συνέχεια η Κομισιόν απέστειλε προειδοποιητική επιστολή στις ελληνικές αρχές στις 28 Απριλίου 2017 λόγω μη συμμόρφωσης με την απόφαση του Δικαστηρίου.

Μετά την τελευταία αυτή υπενθύμιση, η Ελλάδα αποφάσισε να σταματήσει τις εργασίες διάθεσης αποβλήτων στον χώρο υγειονομικής ταφής.

«Ωστόσο, παρόλο που δεν έχουν αποσταλεί νέα απόβλητα στον χώρο υγειονομικής ταφής Ζακύνθου εδώ και πάνω από πέντε έτη, ο χώρος ακόμη δεν έχει αποκατασταθεί προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση του Δικαστηρίου. Οι διάφορες καταληκτικές ημερομηνίες που κοινοποίησε η Ελλάδα στην Επιτροπή αναβλήθηκαν και, επομένως, η Ελλάδα δεν έχει κοινοποιήσει αξιόπιστο χρονοδιάγραμμα για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του Δικαστηρίου» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν.

Να σημειωθεί ότι είναι η δεύτερη φορά που η χώρα μας παραπέμπεται για το ζήτημα αυτό στο Δικαστήριο της ΕΕ και «ενδέχεται να επιβληθούν οικονομικές κυρώσεις για το χρονικό διάστημα μεταξύ της πρώτης απόφασης και της επίτευξης συμμόρφωσης»

Υπερβολικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των νοσοκομείων

Η τρίτη υπόθεση έχει να κάνει με τις υπερβολικές καθυστερήσεις στις πληρωμές των δημόσιων νοσοκομείων (πολιτικών και στρατιωτικών) προς τους προμηθευτές.

Η οδηγία για τις καθυστερήσεις πληρωμών υποχρεώνει τις δημόσιες αρχές να εξοφλούν τα τιμολόγιά τους εντός 30 ημερών (ή 60 ημερών, αν πρόκειται για δημόσια νοσοκομεία).

Η Επιτροπή κίνησε τη διαδικασία επί παραβάσει για την Ελλάδα το 2019.

«Αυτές οι υπερβολικές καθυστερήσεις πληρωμών από τα δημόσια νοσοκομεία παρεμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και την ανθεκτικότητα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της υγείας, ιδίως των ΜΜΕ» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Κομισιόν.

Ειδικότερα, «στο πλαίσιο της νόσου COVID-19 οι επιχειρήσεις αυτές διαδραμάτισαν καίριο ρόλο στον ταχύ εφοδιασμό των νοσοκομείων, βοηθώντας τα να παραμείνουν σε λειτουργία».

Η Επιτροπή παραπέμπει τη χώρα μας επειδή εργολάβοι νοσοκομείων «συμφώνησαν να παραιτηθούν από τα δικαιώματά τους που απορρέουν από την οδηγία έναντι υποσχέσεων για άμεσες πληρωμές», όπως υπογραμμίζεται.

πηγη:documentonews.

 

Σχετικές αναρτήσεις

10 νέα μεγάλα μουσεία που ανοίγουν το 2024 σε όλον τον κόσμο

lazaros lazaros

Αρχαιολόγοι αποκαλύπτουν τα μυστικά εμπορικού πλοίου που βυθίστηκε τον 15ο αιώνα – Φορτίο «έκπληξη» και όπλα για την προστασία από τους πειρατές.

lazaros lazaros

Η τοποθέτηση της Δημάρχου Διονύσου, Κ. Μαϊχόσογλου, στη Συνεδρίαση του ΔΣ.

lazaros lazaros